زبان بدن چیست و چه نقشی در ارتباطات دارد ؟

زبان بدن چیست و چه نقشی در ارتباطات دارد ؟

زبان بدن یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پر رنگی دارد .

 زبان بدن شامل دو قسمت زبان حرکات بدن و زبان آرایش و ظاهر بدن می باشد که همگنی و هم راستا بودن این دو

زبان بدن با زبان کلامی و گفتاری در انتقال صحیح هیجانات و افکار تاثیری درخور توجه دارد. بر اساس تحقیقات

 دانشمندان تنها 7 درصد از پیام ها از طریق لغات و کلمات انتخابی به مخاطب منتقل می شود و 33 درصد مقصود

 مخاطبین از طریق لحن صدا و بلندی و کوتاهی صدا و ... انتقال می یابد و 60 درصد یعنی بیش از نیمی از پیام ها به

وسیله حرکات بدن به مخاطب انتقال خواهد یافت .اما قابل توجه این است که به کارگیری این علم باید با استفاده به

جا و مناسب از حرکات بدن باشد تا بیشترین تاثیر را بر مخاطب داشته با شد خروجی مطلوب از انجام مذاکرات به

عمل آید .